METODINĖ DIENA MOKYKLOJE ‚,TOBULINKIME PAMOKĄ KARTU“

Kasmet mokykloje vyksta  tradicinė Metodinė diena. Šių metų Metodinės dienos siekis – paskatinti mokyklos pedagogus kalbėtis apie vykstančius pokyčius mūsų rajono švietimo įstaigose ir mūsų mokykloje, dalytis gerąja patirtimi, tobulinti ugdymo procesą, siekti jo kokybės.

Dirbdami ir visi kartu, ir atskirai metodinėse grupėse, mokytojai su kolegomis aktyviai bendradarbiavo, skleidė  įgyvendintas idėjas, pristatė, kaip sekėsi  fiksuoti mokinių daromą pažangą, aptarė naujų modulinių mokymo programų įgyvendinimą, bendrųjų kompetencijų ugdymą,  kalbėjo apie atsiveriančias galimybes ir iškylančias problemas, aptarė dalyvavimą projektuose „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ ,  LIONS QEST „Raktai į sėkmę“, „Lyderių laikas 3“, pristatė 2019 m. pasirengtas mokymo priemones ir kitą metodinę medžiagą.

Metodinės dienos metu mokytojai ieškojo sprendimų, kaip stiprinti socialinį ir emocinį ugdymą mokykloje, kokie galėtų būti nauji  mūsų mokyklos susitarimai („10 susitarimų pamokai ir ne tik“ ) siekiant mokinių asmenybės ir pasiekimų ūgties.

Mokytojai įgijo pamokos planavimo, naujų aktyvių, inovatyvių metodų taikymo, vertinimo, reflektavimo praktikos. Dalyviai patobulino kompetencijas, kurios įtakos  jų profesinę sėkmę, leis siekti mokyklos starteginių uždavinių, atsižvelgiant į Geros mokyklos koncepciją.

Ačiū visiems mokytojams už aktyvų dalyvavimą Metodinėje dienoje, už išsakytas mintis, įgyvendintas idėjas, už nuveiktus darbus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė