IŠRINKTA MOKINIŲ TARYBA

Veiklą mokykloje pradeda naujai išrinkta Mokinių taryba. Šiemet į ją išrinkta po 1 mokinį iš kiekvienos grupės/klasės.

Mokinių taryba – tai mokinių savivaldos institucija, atstovaujamu būdu mokykloje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę. Ji sudaro sąlygas mokiniui integruotis į mokyklos bendruomenę, įsijungti į konstruktyvią visuomenės veiklą, priimti sprendimus ir teikti pasiūlymus mokyklos direktoriui.

Linkime sėkmės ir aktyvios veiklos naujajai Mokinių tarybai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė