VEIKLOS DOKUMENTAI

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ĮSTATAI

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO BEI TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ ĮRAŠŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO, NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS (IŠSKYRUS DIREKTORIŲ) DARBUOTOJŲ ATRANKOS IR METINĖS VEIKLOS VERTINIMO PRINCIPAI

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MOKINIAMS, KURIE MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMI ĮGYTI PIRMĄJĄJ KVALIFIKACIJĄ, STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO TAISYKLĖS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO VERTINIMAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ STAŽUOČIŲ, VYKDOMŲ ĮGYVENDINANT MOBILUMO PROJEKTUS, TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS APGYVENDINIMO PASLAUGŲ BENDRABUČIO NR. 2 TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

2022–2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2023 METŲ VADOVO ATASKAITA

2022 METŲ VADOVO ATASKAITA

2021 METŲ VADOVO ATASKAITA

2020 METŲ VADOVO ATASKAITA

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2023–2024 IR 2024–2025 M. M. VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

KOKYBĖS VADOVAS

KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI