APIE MUS

VIZIJA – Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – tai solidari, moderni, saugi, atvira visuomenei ir pokyčiams profesinio mokymo įstaiga, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal akredituotą vidurinio ugdymo programą bei profesinio mokymo programas, parengianti specialistą, gebantį integruotis į darbo rinką bei aktyviai veikti visuomenėje.

MISIJA – teikti visuomenės raidą ir poreikius atitinkantį kokybišką išsilavinimą, padėti visiems besimokantiems įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančias jiems įsitvirtinti bei sėkmingai konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, atsakingai ir solidariai kurti savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

VERTYBĖS – kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, atvirumas.

FILOSOFIJA – visada išlieka galimybė tobulėti.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla įkurta 1990 m. kovo 20 d.

Mokyklai vadovauja direktorė Lina Kaušakienė. Veiklą koordinuoja du pavaduotojai, 3 skyrių vedėjai. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.

Mokykloje dirba 39 pedagogai (iš jų 9 mokytojai metodininkai, 21 vyresnysis mokytojas), socialinis pedagogas, psichologas, 2 bendrabučio auklėtojai. 9 pedagoginiai darbuotojai yra įgiję edukologijos magistro laipsnius.

Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos narė, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė.

Mokykla turi licenciją vykdyti 114 formaliojo profesinio mokymo programų. Nuo mokyklos įsikūrimo parengta 3 438 įvairių profesinio mokymo programų specialistų; iš jų – 1693 įgijo vidurinį išsilavinimą.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla vykdo pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. 2008 metais akredituota vidurinio ugdymo programa. Įsteigus gimnazijos skyrių, mokykla sėkmingai integravosi ir į teikiančiųjų vidurinį išsilavinimą rajono mokyklų tinklą. Tenkindama mokinių poreikius mokykla organizuoja įvairiapusę projektinę, socialinę, prevencinę, pažintinę, kultūrinę, ugdymo karjerai veiklą.

Mokykloje įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standartą. Yra sertifikuotos dvi sritys: vidurinis ugdymas ir profesinis mokymas. 2016 m. gruodžio 19 d. išduotas sertifikatas (sertifikato registracija Nr. VST.16K.1155).

2018 m. rugsėjo pradžios duomenimis mokykloje mokosi 341 mokinys, sudaryta 16 grupių.

Mokykloje vykdoma 11 profesinio mokymo programų, vidurinio ugdymo programa ir neformalusis švietimas. Mokykla ruošia darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko (statybininko), prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, virėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinio mokymo programas. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. vykdomos 7 modulinės profesinio mokymo programos: apskaitininko ir kasininko, socialinio darbuotojo padėjėjo, virėjo, suvirintojo, apdailininko (statybininko), technikos priežiūros verslo darbuotojo, pardavėjo.

Mokykloje veikia 3 skyriai: gimnazijos skyrius, profesinio mokymo skyrius, tęstinio profesinio mokymo skyrius.

Sparčiai keičiantis darbo rinkos poreikiams, darbo technologijoms, mokykla kasmet keičia specialybių pasiūlą, pritaiko modulinių profesinio mokymo programų turinį, atnaujina infrastruktūrą. Programų pritaikymas ir koregavimas vyksta atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas ir pageidavimus.

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su švietimo ir mokslo įstaigomis, įmonėmis, darbdavių asociacijų narėmis, seniūnijomis, Užimtumo tarnyba, Kupiškio rajono savivaldybe, Kupiškio rajono policijos komisariatu (yra sudaryta Saugios kaimynystės sutartis ir vykdomos joje numatytos priemonės) ir kitomis institucijomis. Pagrindinės bendradarbiavimo formos: mokymo programų koregavimas/ pritaikymas, įgytų asmens kompetencijų vertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, tolimesnės karjeros planavimas, darbo patirties sklaida, kultūriniai renginiai, sporto varžybos, profesinio meistriškumo konkursai, parodos–mugės ir kt.

Mokykla turi 200 vietų bendrabutį mokiniams, 82 vietų mokomąjį viešbutį, mechanines gamybines dirbtuves, žemės ūkio technikos garažus, sodą, parką, ji disponuoja valstybės žeme (pagal panaudos sutartis), kurią sudaro 82 ha mokomojo ūkio žemės. Mokykla prekiauja savo išauginta produkcija, teikia svečių apgyvendinimo, stalų serviravimo, pobūvių aptarnavimo, būsto remonto bei kitas paslaugas gyventojams.

2017 m. birželio mėn. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje įsteigta vairavimo mokykla. 2017 m. birželio 14 d. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos suteikė teisę vykdyti B kategorijos vairuotojų mokymą. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. vykdomas B kategorijos vairuotojų mokymas.

Mokykla išsiskiria ir savo aplinka, bendra kultūrine erdve, saugumu. Mokiniai nuolat užima prizines vietas regioniniuose ir respublikiniuose profesinio meistriškumo konkursuose.

Mokykloje aktyvi projektinė veikla. Per 2012-2018 metus užsienyje stažavosi 78 pedagogai ir 84 mokiniai.

2015 m. lapkričio mėn. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai buvo suteikta Europos Komisijos mobilumo chartija už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją.