BENDRUOMENĖ

Mokyklos bendruomenė yra susipažinusi su mokyklos strateginiu planu, veiklos programomis ir vadovaujasi savo veikloje.

Mokyklos bendruomenės nariai, mokyklos savivaldos nariai, socialiniai partneriai įtraukti į ugdymo procesą.

Bendruomenės narių mokymas(ąsis), inicijuojamas kaip besimokančios organizacijos modelio kūrimas.

Inicijuojamas tėvų dalyvavimą bendruomenės veikloje.

Mokyklos bendruomenės nariams aiškinami šalies ir savivaldybės politika bei prioritetai.

Į mokyklos veiklos įsivertinimą ir jos tobulinimą įtraukiami mokyklos bendruomenės nariai.

Mokyklos bendtuomenėje veikia savivaldos institucijos, kurios atstovai prisideda prie įstaigos valdymo, veiklos dokumentų rengimo, įgyja žinių ir praktikos savivaldos institucijų veiklos organizavimo klausimais bei pokyčių inicijavimo mokyklos veikloje:

Mokykloje yra šios savivaldos institucijos:

Mokyklos taryba,

Mokytojų taryba,

Mokinių taryba.