MOKYKLOS TARYBA (SAVIVALDOS INSTITUCIJA)

Mokyklos tarybą (savivaldos instituciją) sudaro:

 1. Dalia Viržintienė, profesijos mokytoja metodininkė, Mokytojų susirinkimo deleguota atstovė, Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) pirmininkė;
 2. Virginijus Zovė, profesijos mokytojas ekspertas, Mokytojų susirinkimo deleguotas atstovas, Mokyklos  tarybos (savivaldos institucijos) narys;
 3. Diana Balužytė, mokytoja metodininkė, Mokytojų susirinkimo deleguota atstovė, Mokyklos (savivaldos institucijos) tarybos sekretorė;
 4. Virginija Laucienė, III kurso technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinės profesinio  mokymo programos TP-18 grupės mokinio Ugniaus Jankausko mama, visuotinio tėvų (rūpintojų) susirinkimo deleguota atstovė, Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) narė;
 5. Regina Budreikienė, II kurso apdailininko (statybininko) modulinės profesinio mokymo programos AP-19/1 grupės mokinio Emilio Kazakevičiaus mama, visuotinio tėvų (rūpintojų) susirinkimo deleguota atstovė, Mokyklos  tarybos (savivaldos institucijos) narė;
 6. Regina Frozienė, I kurso suvirintojo modulinės profesinio mokymo programos SV-20/T grupės mokinio Igno Frozės mama, visuotinio tėvų (rūpintojų) susirinkimo deleguota atstovė, Mokyklos  tarybos (savivaldos institucijos) narė;
 7. Vytautas Knizikevičius, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos deleguotas vietos bendruomenės atstovas, Mokyklos  tarybos (savivaldos institucijos) narys;
 8. Roma Bugailiškienė, Kupiškio rajono Skapiškio vietos bendruomenės deleguota atstovė, Mokyklos  tarybos (savivaldos institucijos) narė;
 9. Žydrūnas Vanagas, Kupiškio seniūnijos seniūnas, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos deleguotas vietos bendruomenės atstovas, Mokyklos  tarybos (savivaldos institucijos) narys;
 10. Eglė Aukštikalnytė, III kurso virėjo modulinės profesinio mokymo programos  VR-18  grupės  mokinė, Mokyklos mokinių tarybos deleguota atstovė, Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) narė.
 11. Andrius Uldukis, II kurso apdailininko (statybininko) modulinės profesinio mokymo programos AP-19/3 grupės mokinys, Mokyklos mokinių tarybos deleguotas atstovas, Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) narys.
 12. Deivydas Kavčinskas, II kurso apdailininko (statybininko) modulinės profesinio mokymo programos AP-19/2 grupės mokinys, Mokyklos mokinių tarybos deleguotas atstovas, Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) narys.

Atviru balsavimu Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) posėdyje Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) pirmininku išrinkta  Dalia Viržintienė.

Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) kadencija – 3 metai. Mokyklos tarybą (savivaldos instituciją) sudaro 12 narių: 3 mokytojai,  3 mokinių tėvai (rūpintojai), 3 vietos bendruomenės atstovai, 3 mokiniai.

Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai šios tarybos narių. Šios tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius šios tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Kviestinis narys  neturi balsavimo teisės.

Neeilinis Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) posėdis turi būti šaukiamas tarybos pirmininko arba ne mažiau kaip trečdalio šios tarybos narių siūlymu.

Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) funkcijos:

 1. teikia pasiūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 2. svarsto ir aprobuoja Mokyklos strateginį veiklos planą, Mokyklos metinį veiklos planą, Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
 3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos įstatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
 5. išklauso Mokyklos metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo, vertina Mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia sprendimą dėl ataskaitos visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai);
 6. svarsto mokytojų, mokinių ir Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui;
 7. teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių  mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 8. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus kitus klausimus;
 9. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
 10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Mokyklos įstatuose.

Mokyklos taryba (savivaldos institucija) už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.