MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos tarybą sudaro:

1. Dalia Viržintienė, profesijos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė, Mokyklos tarybos pirmininkė;

2. Virginijus Zovė, profesijos mokytojas metodininkas, Mokytojų tarybos deleguotas atstovas, Mokyklos tarybos narys;

3. Diana Balužytė, mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė, Mokyklos tarybos narė;

4. Daiva Tumelionytė, profesinio mokymo skyriaus vedėja, mokyklos administracijos deleguota atstovė, Mokyklos tarybos narė;

5. Aldona Domžienė, personalo specialistė, mokyklos administracijos deleguota atstovė, Mokyklos tarybos sekretorė;

6. Virgilijus Kalinka, darbų ir civilinės saugos inžinierius, mokyklos administracijos deleguotas atstovas, Mokyklos tarybos narys;

7. Violeta Grigaliūnienė, apdailininko (statybininko) mokymo programos AP-16/1 gr. mokinio Ryčio Grigaliūno mama, tėvų deleguota atstovė, Mokyklos tarybos narė;

8. Regina Frozienė, technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programos TP-17 gr. mokinio Igno Frozės mama, tėvų deleguota atstovė, Mokyklos tarybos narė;

9. Povilas Gurklys, IĮ „Povilo Gurklio firma“ savininkas, darbdavių deleguotas atstovas, Mokyklos tarybos narys;

10. Vida Stravinskienė, UAB ,,Penki“ direktorė, darbdavių deleguota atstovė, Mokyklos tarybos narė;

11. Vytautas Knizikevičius, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, Kupiškio rajono savivaldybės deleguotas atstovas, Mokyklos tarybos narys;

12. Dalia Šeinauskienė, vyresnioji profesijos mokytoja, Mokyklos darbuotojų ir pedagogų profesinės sąjungos deleguota atstovė, Mokyklos tarybos narė;

13. Agnė Matulytė, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programos  PV-17  gr.  mokinė, Mokinių tarybos deleguota atstovė, Mokyklos tarybos narė.

14. Erika Ramanauskaitė, virėjo mokymo programos VR-16 gr. mokinė, Mokinių tarybos deleguota atstovė, Mokyklos tarybos narė.

15. Augustas Samušis, virėjo mokymo programos VR-16 gr. mokinys, Mokinių tarybos deleguotas atstovas, Mokyklos tarybos narys.

Atviru balsavimu Mokyklos tarybos posėdyje Mokyklos tarybos pirmininku išrinkta  Dalia Viržintienė.

Mokyklos tarybą sudaro 15 narių: 3 mokytojai, 3 administracijos darbuotojai, 2 mokinių tėvai, 1 rajono savivaldybės atstovas, 2 darbdaviai, 1 profesinės sąjungos atstovas, 3 mokiniai.

Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Mokyklos tarybos funkcijos:

Svarsto ir aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinį veiklos planą, Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;

Teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos valdymo struktūros tobulinimo;

Svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

Išklauso Mokyklos metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

Inicijuoja Mokyklos ir socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą;

Teikia siūlymų Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (Švietimo ir mokslo ministerija) dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (rūpintojų) ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;

Teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių  mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

Svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus kitus klausimus.