MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, profesinio mokymo, gimnazijos ir tęstinio profesinio mokymo skyrių vedėjai, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir profesijos mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas, bendrabučio auklėtojai, bibliotekos vedėjas, bibliotekininkai.

Mokyklos Mokytojų tarybai vadovauja ir  posėdžius organizuoja mokyklos direktorius.

Mokytojų tarybos funkcijos:

Svarsto ugdymo proceso eigą, mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.

Svarsto mokyklos veiklos planus ir programas, aptaria mokykloje vykdomų programų įgyvendinimo planus, Bendrųjų ugdymo programų ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo klausimus.

Svarsto mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatus pagal metodinių grupių, grupių vadovų, mokytojų ir profesijos mokytojų, mokymo dalies pateiktą informaciją.

Priima nutarimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnį kursą, šalinimo iš mokyklos, leidimo mokiniams dalyvauti asmens įgytų kompetencijų vertinime, mokyklos baigimo dokumentų išdavimo, apdovanojimo ir skatinimo klausimus.

Aptaria mokinių elgesio, sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio, mitybos klausimus.

Siūlo savo atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją ir kitas mokykloje sudaromas komisijas, darbo grupes.