STOJANTIESIEMS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimas vykdomas vadovaujantis šiais teisiniais aktais:

Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 ir

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-363 redakcija).

2. Bendrąjį  mokinių priėmimą į mokyklą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) ir mokykloje direktoriaus įsakymu patvirtinta mokinių priėmimo komisija.

3. Stojančiųjų mokytis registracija, prašymų priimti mokytis teikimas, konsultavimas ir informavimas teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje nuo 2018 m. birželio 1 d. Mokykloje veikianti priėmimo komisija padės visiems stojantiesiems registruotis informacinėje sistemoje ir suteiks visą reikiamą informaciją.

4. Stojantysis stodamas mokytis  ir registruodamasis sistemoje privalo atsakyti į pateiktus klausimus, pateikti prašomą informaciją: savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, susikurti prisijungimo prie sistemos slaptažodį, jei reikia, pateikti dokumentų kopijas, pateikti pageidavimus apie norimas mokytis programas, patvirtinti duomenų bei dokumentų tikrumą.

5. Specialiųjų poreikių asmenys turi pateikti švietimo pagalbos tarnybos arba pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

6. Mokytis pagal profesinio mokymo programas pirmajai kvalifikacijai įgyti priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys iš visos šalies teritorijos.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

Stojantieji pateikia mokykloje šiuos dokumentus:

  • įgytą išsilavinimo dokumentą;
  • asmens dokumentą (ar gimimo liudijimą, ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę);
  • 2 nuotraukas (3×4 cm);
  • sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami nuo 2018-06-01 pasitarimų kambaryje, antrame aukšte nuo 8.00 iki 17.00 val., telefonai pasiteirauti: (8 459) 35366, (8 459) 35 355, (8 652) 68015, (8 652) 68021, (8 620) 54135

Visi pageidaujantys aprūpinami bendrabučiu. Yra valgykla. Važinėjimas į mokyklą ir atgal nemokamas.

Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Mokykloje organizuojami kursai:

  • B kategorijos automobilių vairuotojo;
  • TR1, TR2, SM, SZ kategorijų traktorių vairuotojų (traktorininkų);
  • Ūkininkavimo pradmenų.

Mokiniams sudaromos sąlygos įgyti B kategorijos automobilių vairuotojo bei TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininko pažymėjimus su nuolaida.

Jaunimo g.8, Kupiškis, LT-40128

El.p. mokdalis@ktvm.kupiskis.lm.lt

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

 

ATVAŽIUOK. PAMATYK. SUŽINOK. PASIRINK.