PRIĖMIMAS Į PIRMĄ GIMNAZIJOS (9) KLASĘ

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
nuo 2018 m. birželio 1 d. priima mokinius,

baigusius 8 klasę, į I gimnazijos (9) klasę.

Besimokydami I ir II gimnazijos (9 ir 10) klasėje mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Technologijų mokomasis dalykas keičiamas ikiprofesinio ugdymo dalykais. Tai leidžia geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Asmenys priimami mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.    Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, direktoriui teikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

Stojantieji į I-ą  gimnazijos (9) klasę pateikia šiuos dokumentus:

prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta pagrindinio ugdymo programa (pildoma mokykloje);
mokymosi pasiekimų pažymėjimą (arba pažymą apie mokymosi pasiekimus);
gimimo liudijimą arba pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai);
keturias nuotraukas (3×4 cm);
sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami mokymo dalyje (antrame aukšte) nuo 8.30 iki 17.00 val.,

telefonai pasiteirauti: (8 459) 35366, (8-459)35080, (8 652)68015, (8 652)68021