PRIĖMIMAS Į PIRMĄ IR ANTRĄ GIMNAZIJOS (9,10) KLASES

Priimami mokiniai, baigę 8 arba 9 klases.

Mokydamiesi 1-oje ir 2-oje gimnazijos skyriaus klasėse mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Technologijų mokomasis dalykas keičiamas ikiprofesinio ugdymo dalykais. Tai leidžia geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 1 arba 2 m.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

Stojantieji į 1-ą ir 2-ą gimnazijos skyriaus klases pateikia šiuos dokumentus:

·         prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta pagrindinio ugdymo programa (pildoma mokykloje);

·         mokymosi pasiekimų pažymėjimą (arba pažymą apie mokymosi pasiekimus);

·         gimimo liudijimą arba pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai);

·         dvi nuotraukas (3×4 cm);

·         sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami mokykloje, antrame aukšte nuo 8.00 iki 17.00 val., telefonai pasiteirauti: (8 652 68021, 8 652 68015).

Mokiniai per mokslo metus priimami į laisvas vietas direktoriaus įsakymu.