GIMNAZIJOS SKYRIUS

2008 m. mokykloje akredituota vidurinio ugdymo programa ir įsteigtas Gimnazijos skyrius. Šiame skyriuje mokiniai gali mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalį (9,10 klasėje), vidurinio ugdymo programą (11, 12 klasėje). Vidurinio ugdymo programa vykdoma kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa.

Mokiniai, pasirinkę mokytis profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa, individualų ugdymo planą susidaro dviem etapais: I etapas – pasirašymo sutarties dieną sudaromas individualaus ugdymo plano projektas pagal mokyklos pasiūlytą formą dvejiems metams. Pildydami prašymą priimti mokytis mokiniai nurodo pageidaujamus mokytis dalykus, dalykų kursus ir modulius, pasirenkamuosius dalykus. II etapas – iki rugsėjo 8 d. sudaromas mokinio individualus ugdymo planas. Mokinio pageidavimai suderinami su mokyklos galimybėmis. Jeigu pageidaujama, individualus ugdymo planas koreguojamas.

2019─2020 m.m. mokyklos Gimnazijos skyriuje mokosi 207 mokiniai:

I gimnazijos klasė (9 klasė) 35 mokiniai
II gimnazijos klasė (10 klasė) 19 mokinių
III gimnazijos klasė (11 klasė) 75 mokiniai
IV gimnazijos klasė (12 klasė) 78 mokiniai

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJAI

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

2020 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS