UGDYMO KARJERAI CENTRAS

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai gebėjimas derinti darbą, mokymąsi, laisvalaikį, skirtingus socialinius vaidmenis ir būti patenkintam pasirinktu gyvenimo keliu.

Ugdymo karjerai centras teikia informaciją mokiniams , mokinių tėvams, mokytojams, jaunimui ir suaugusiems apie Lietuvos švietimo sistemą, priėmimo, mokymosi sąlygas profesinėse mokyklose, kolegijose ir universitetuose. Veikla nukreipta profesinės karjeros planavimo gebėjimų ir nuostatų, kad asmeninės profesinės karjeros planavimas turėtų tęstis visą gyvenimą, ugdymui. Profesiniam informavimui skirtos trys kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga. Spaudiniuose, kompiuterinėse laikmenose sukaupta profesinio informavimo medžiaga apie profesijas, profesinio rengimo įstaigas, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes.

Mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.

VIDEO  

        Karjeros planavimo žingsniaiSavęs pažinimas

         Karjeros planavimo žingsniai. Profesijos pasirinkimas

         Karjeros planavimo žingsniai. Mokymosi kelio pasirinkimas

         Karjeros planavimo žingsniai. Darbo paieška